coyo.org.il
לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה לנעורים - מועצת ארגוני הילדים והנוער
מאמרו של פרופ' ראובן כהנא מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, סוקר את נושא החינוך הבלתי פורמלי ומניח מספר מושגי יסוד בתחום החינוך הבלתי פורמלי. כהנא מציע כי בגיל הנעורים, ניתן להשפיע ולעצב את זהותו של הנער. כאן, לחינוך הבלתי פורמלי השפעה עצומה, שכן יש לו תכונות שונות שלא קיימות כו