congtysuanha.vn
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất 2019
Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất 2019. Khái niệm nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra công trình sau khi xây dựng. Hay còn có thể hiểu là quy trình kiểm tra chất lượng công trình