congtyquyetthang.com
Các trường hợp phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm -
Các trường hợp phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối tượng phải xin giấy phép VSATTP, Chi phí và thủ tục xin giấy phép vệ sinh ATTP