bebelno.cichecki.net
Szkoła - Trudne początki - Bebelno i okolice
Pierwsze do?? mgliste przes?anki ?wiadcz?ce o tym, i? w Bebelnie mog?o istnie? jakie? nauczanie pochodz? z ko?ca pi?tnastego wieku. Z „Liber beneficiorum Archidioecesis Gnesnensis” Jana ?askiego mo?emy si? dowiedzie?, i? wówczas w bebelskiej parafii pracowa? pleban z wikariuszem et ministrum, co t?umaczy? nale?y jako „z nauczycielem” (raczej nie „ze s?u??cym”). …