bebelno.cichecki.net
Publiczna Szkoła Powszechna w Bebelnie » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Bebelno w?asnej szko?y doczeka?o si? dopiero w 1919 roku. Jak pisze w swojej ksi??ce Stanis?aw Janaczek opó?nienie to zapewne by?o spowodowane brakiem „lidera” który zabiega?by o szko??, jak to gdzie indziej czynili cz?sto w?a?ciciele maj?tków lub miejscowi proboszczowie. Szko?a w Bebelnie (wówczas nazywana powszechn?) rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w listopadzie 1919 roku. …