bebelno.cichecki.net
Szkołą - Lata propagandy - Bebelno i okolice
W roku szkolnym 1947/48 zmieni?o si? nazewnictwo dotycz?ce nazw niektórych przedmiotów: arytmetyka zosta?a zmieniona na matematyk?, nauka o przyrodzie – na biologi?, ?wiczenia cielesne – na wychowanie fizyczne, zaj?cia praktyczne – na prace r?czne. W roku szkolnym 1947/48 do programu szkó? wprowadzony zosta? j?zyk rosyjski, a w roku nast?pnym przedmiot – …