bebelno.cichecki.net
Szkoła - Czasy wojny - Bebelno i okolice
Poziom szkolnictwa powszechnego na terenie Generalnej Guberni w czasie drugiej wojny ?wiatowej systematycznie mala?. By?o to wynikiem zamierzonej dzia?alno?ci okupanta. Podobnie jak na terenie ca?ej Generalnej Guberni równie? w Szkole Powszechnej w Bebelnie, w pracy dydaktycznej korzystano z miesi?cznika „Ster”. Mia? on spe?nia? rol? nie tylko pisma szkolnego dla dzieci od …