bebelno.cichecki.net
Potyczka pod Ludwinowem » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Potyczka ta mia?a miejsce 9 wrze?nia 1943 roku w lasach ko?o Ludwinowa. W dniu tym oddzia? Gwardii Ludowej dowodzony przez W?adys?awa Matuszewskiego ps. „Józef” star? si? z oddzia?ami wojsk niemieckich. W potyczce tej polegli: por. Kotas Ludwik ps. „Kamil” szef sztabu okr?gu Gwardii Ludowej Cz?stochowa, por. Kotas Edmund ps. „Emil” dowódca …