bebelno.cichecki.net
Wizytacje biskupie » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Z pocz?tkiem XX wieku coraz bardziej upowszechnia?y si? wizytacje biskupie w parafiach. Wizytacja taka g?ównie mia?a na celu ocen? pracy proboszcza w danej parafii, zarówno pod wzgl?dem duchowym jak i materialnym. Biskup z regu?y wyg?asza? do wiernych stosowne nauki oraz sprawdza? stan ich wiedzy na temat religii i ko?cio?a. Wizytacja taka z …