bebelno.cichecki.net
Parafia Bebelno - Wczoraj i dziś - Bebelno i okolice
Je?li chodzi o ró?nego rodzaju organizacje ko?cielne to w 1947 roku sprawozdanie z wizytacji pasterskiej mówi nadal o istnieniu Trzeciego Zakonu ?wi?tego Franciszka. Stowarzyszenie to skupia?o wówczas dwadzie?cia dwie kobiety oraz jednego m??czyzn?. W tym okresie odnotowano tak?e dzia?alno?? organizacji dzieci?cych: Krucjaty Eucharystycznej (która zako?czy?a sw? dzia?alno?? najprawdopodobniej w 1949 roku) …