bebelno.cichecki.net
Powstanie » - Wędrówki przez stulecia. Bebelno i okolice
Skociszewy to najm?odsza wioska w gminie Radków i jedna z m?odszych je?li chodzi o powiat w?oszczowski. Skociszewy przypuszczalnie powsta?y na terenach nale??cych do dóbr Krasówek i by? mo?e w pocz?tkowym stadium swojego istnienia by?y cz??ci? Krasówka, a nie samodzieln? wiosk?. Pomimo tego, i? Skociszewy s? wiosk? stosunkowo m?od? trudno ustali? …