bananaincamera.com
นิทรรศการ WINDOW TO THE SOUL จัดผลงานภาพถ่ายของ Michael Yamashita ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางไป ลาดักห์ ประเทศอินเดีย by Sony A7R3
นิทรรศการ WINDOW TO THE SOUL จัดผลงานภาพถ่ายของ Michael Yamashita ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางไป ลาดักห์ ประเทศอินเดีย by Sony A7R3