bananaincamera.com
โซนี่ไทย ปฐมฤกษ์เปิดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Sony Meets Art” ผ่านฝีมือ 17 ศิลปินช่างภาพระดับแถวหน้า ที่งานโฟโต้แฟร์ 2018
โซนี่ไทย ปฐมฤกษ์เปิดนิทรรศการภาพถ่ายภายใต้โครงการ “Sony Meets Art” ผ่านฝีมือ 17 ศิลปินช่างภาพระดับแถวหน้า ที่งานโฟโต้แฟร์ 2018