avizoone.com
کس دادن زنم تو ترکیه
یه مدتی بود که احساس می کردم فاصلم با همسرم زیاد شده و دیگه اون شور و اشتیاقی که توی روابطمون بود از بین رفته بود آخه من دیگه چهل سالم شده بود و شاید دیگه نمی تونستم شادابی و انرژی مورد نیاز زندگی …