avizoone.com
گی عاشقانه با استادم
اولین باری که باهاش آشنا شدم تو آموزشگاه موسیقی بود یه آقای سی سال به بالا به اسم مهرداد قدش کوتاهتر از خودم اما خوش استیل و خوش تیپ که سه تا هنرجو داشت من 24 سالم بود و با اینکه چندتا دوست دختر دا…