avizoone.com
خوشگل ترین بدن دنیا رو میکنه
من سکسی فریبا 18 ساله از اصفهان هستمپارسال بود شاه کس هوا خیلی سرد بود همینحوری تویه خیابون راه میرفتم كه رسیدم به در خونهآه تازه کونی یادم اومد كه فردا امتحان شیمی داریمخیلی حالم گرفته شد در رو باز كردم رفتم جنده تو دیدم مادرم پایه تلفن منم رفتم كه دوش بگیرمحموم كه كردم اومدم كه تلفن پستون كنم واسه منا تلفن زدم فریبا:سلام منا خوبی؟منا:سلام فریبا من خوببم تو خوبی؟_ای بد نیستم_چته پكری؟!_آره کوس حوصله كاری رو ندارم راستی شیمی خوندی؟_آره خوندم تو جی؟_نه نخوندم_میایی خونه ما بابا و مامانم رفتن پیشه عموم حالش بد شده تا شب بر نمیگردن بیا پیش هم درس سکس داستان بخونیم منم تنها نباشم_نه حوصله ندارم_اه خودتو لوس نكن گفتم بیا_باشه ایران سکس میام خوب تا یه ربع اونجام_باشه_فعلاآه تویه راه كه بودم فقط داشتم فكر میكردم امروز چی كار كنم خیلی دلم گرفته بودتویه همین فكرا بودم كه رسیدم به خونه منا در زدم منا در رو برام باز كرد رفتم تو تویه اتاقش داشت با كامپیوتر كار میكردسر گرمه بازی بود گفت بیا اینحا بشین یه آهنگ از شاهرخ بود كوه دماوند كه خیلی برام جالب بود كه منا این آهنگ رو گوش میگیرهرفتم مانتوم رو در آوردمكنارش نشستم رفت تویه تصاویر یك تصویری برام اورد كه برایه اولین بار بود كه همچنین چیزی رو میدیدمدوتا خانوم بودن یكی كس اون یكی و دیگری كس اون رو لیس میزدگفت :فریبا میایی این كار رو ما هم انجام بدیم نگاه كن چقدر دارند با احساس اینكار رو انجام میدن حتما خیلی لذت داره جون من قبول كن فقط همین یك بارداشتم ازتعجب شاخ در میاوردمبا داد زدن گفتم نهازم التماس كرد گفتم باشه فقط كمی باشه قبول كردبدون این كه حتی هم رو ببوسیم چون بار اولمون بود من سریع شلورامرو در آوردم اونم همین كا رو كرد بعد هم شرتامون رو در آوردیمكسش میشه گفت مثله ماله خودم بود من لایه پایه اون خوابدم اونم لایه پایه من و شروع كردمبه لیسیدن كسش اونم همین كار رو با من میكرد كمی كه انجام داد داشتمآه و ناله میكردم منا هم ناله میكرد هم من هم منا داشتیم از هم التماسمیكردیم كه بیشتر لیس بزنیم واقعا لذت بخش بود دیگه داشتم دیونه میشدمكس منا رو گاز گرفتم البته خیلی اروم مثله وحشی ها داشتم براش میلیسیدناونم حسابی داشت مثل من لذت میبرد بی اختیار دستم رفت رویه كونش تا كسش قشنگ تر باز كنمدستم رو كردم لای كونش اونم فشارش میداد داشتم تعجب میكردبلاخره سوارخ كونش رو پیدا كردم انگشتم رو به سوراخ كونش میمالوندمنمیدونستم داشتم چی كار میكردن انگشتم رو می خواستم بكنم تو كونش متوجه شدروش رو بر گردوند بهم یه لبخند زیبا و همیشگیش زد و گفت ادامه بدم منم هر كاری كردم اتگشتم نرفت تو كونش منا گفت كه با آب دهنم خیسش كنممنم همین كار رو كردم این بار با كمی فشار رفت یه لحظه منا از جاش تكون نخورد اما من شروع كردم به لیسیدن فهمیدم كه دردش اومده اما انگشتم رو تو كونش بهزحمت عقب جلو میكردم صداش دیگه خونه رو سر گذاشته بود تا كه با هم ارضا شدیممن كه دیگه حالی برام نمونده بود تا یه ربع خوابیدم بعد بیدار شدم دیدم كسم كاملا خیسپا شدم با منا رفتیم فقط كسمون رو شستیم و اومدیمتو خونه قرار شد این موضوع بین خودمون بمونه و شروع كردیم به درس خوندنفرداشم امتحان شیمی رو خوب دادم تا چند روز اون كارام رو كه بامنا انجام دادم مثل فیلم برام مرور میشد تا منا رو میدیدم به هم میخندیدیم البته این اولین رابطه من با منا بود كه خیلی ساده بودبعد ها كه بیشتر با لز آشنا شدیم این كار برامون جالب تر شد الانم مدت یك ساله كه اگر وقتی پیش بیاد حتما هر ماه با هم لز داریم