avizoone.com
اجازه دادم زنم جلو خودم کوس بده
آقا داستان ما از اونجا شروع شد که چهار سال پیش به اصرار خونواده و رسمی که تو دهاتمون بود دهات که میگم منظورم یه شهر دور افتاده و عقب مونده اس تو سن کم 20 سالگی که هنوز دهنم بو شیر میداد دومادم کردن…