avizoone.com
006
دستمو گذاشتم رو زنگ و فشار دادم قصده برداشتن دستمو نداشتم و فقط هرازگاهی کوتاه برمیداشتم تا ریتم جالبی درست شه در قهوه ای سوخته ی روبروم به سرعت باز شد و پسری با بالا تنه ی لخت و شلوارک پرچم یه کشو…