atenageo.com
پیش به سوی جدید ترین پارک Dighmis Chalebi
در ماه ژوئن سال گذشته ، شورای شهر تفلیس تصمیم به بازسازی تمام پارک های سراسر شهر و همچنین ساخت چند پارک جدید را دارد.