atenageo.com
وزارت امور داخلی کشور دستگری 4 شهروند گرجی در اکراین را رد کرد.
وزارت امور داخله گرجستان (MIA) اطلاعات مربوط به چهار شهروند گرجی در کیِو (kiev) به اتهام سرقت دستگیر شده بودند را رد کرده است. وزارت امور داخلی در برابر گزارشی که رسانه ها