atenageo.com
نخست وزیر گرجستان در کنفرانس امنیتی مونیخ 
نخست وزیر، ماموکا باخاتزه، هم اکنون در پنچاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ که در حال برگزاری است، شرکت کرده و همکاری های دوجانبه با چندین کشور را تقویت می کند. کنفر