atenageo.com
آذربایجان واردات شراب گرجستان را ۲ برابر می‌کند.
صادرات شراب گرجستان حدود 6.25 میلیون شیشه به 24 کشور در ماه ژانویه 2019 بوده که در مقایسه ژانویه سال 2018 ، 22% افزایش یافته است. آذربایجان به تنهایی 5790 شیشه شراب از گرجستان در