astromemo.com
Vai trò của các góc hợp trong bản đồ sao Chiêm tinh học
Góc hợp là góc tạo giữa hai hành tinh bất kỳ khi chúng di chuyển trong vũ trụ. Góc hợp xác định nên mối quan hệ giữa hai hành tinh và cách thức mà các hành tinh này tương tác lẫn nhau. Có 6 góc hợp phổ biến nhất trong Chiêm tinh học: trùn