astromemo.com
Chòm Sao Xử Nữ
Đặc điểm của người thuộc chòm sao Xử Nữ Xử Nữ là dấu hiệu thứ sáu trên vòng tròn Hoàng đạo, được biết đến như biểu tượng về tính cầu toàn. Họ cần cù, tỉ mỉ và rất có tính phê phán, đồng thời những người thuộc dấu