astromemo.com
Chòm Sao Ma Kết
Đặc điểm của người thuộc chòm sao Ma Kết Đặc trưng cơ bản của nhóm người được sinh ra dưới chòm sao Ma Kết là sự chậm rãi và ổn định, trầm tĩnh và lý trí, đây chính tiêu biểu cho hình mẫu người lao động cần cù luôn hướng