astromemo.com
Chòm Sao Bạch Dương
Đặc điểm của người thuộc chòm sao Bạch Dương Lạc quan và luôn sẵn sàng cho bất cứ điều gì là những đặc trưng dễ thấy nhất của nhóm người thuộc dấu hiệu đầu tiên trong vòng tròn hoàng đạo, Bạch Dương. Hay nói cách khác, Bạch