argemishijan.com
سقف خانه های قدیمی ایران - ارگ میشیجان
در سقف خانه های قدیمی طاق ها گاهی به شکل گرد و مدور یا همان گنبد ساخته می شوند و در مرکز آن دریچه ای برای ورود نور و تهویه هوا در نظر گرفته می شود.