argemishijan.com
هنر خشت زنی در ایران - ارگ میشیجان
خشت زنی سنت دیرینه مردم روستا نشین ایران در سالهای دور بوده است، خشت زدن حتی در فرهنگ و ادبیات و اشعار ایران نیز نفوذ کرده است.