argemishijan.com
کرسی های ذغالی ایران - ارگ میشیجان
در فرهنگ و سنت ایرانی کرسی چیزی بسیار فراتر از یک دستگاه گرم‌کننده است .کرسی های ذغالی به عنوان یکی از لوازم فرهنگ سنتی جایگاه خاطره انگیزی دارد.