argemishijan.com
پاییز روستای میشیجان - ارگ میشیجان
نمایی از حیاط یک خانه در روستای میشیجان در فصل پاییز.