an-spa.vn
NƯỚC CŨNG CÓ CẢM XÚC, VÀ BIẾT NGHE NHẠC ? - AN's spa
Nước biết nghe nhạc và biểu hiện vui buồn, điều này được chứng minh hoàn toàn có thật. Với hơn 10 năm nghiên cứu, thí nghiệm với hàng trăm vạn lần, nghiên cứu của tiến sĩ Masaru Emoto đã được viết thành sách, dịch ra nhiều ngôn ngữ và xuất bản trên 70 quốc gia …