aidcvn.com
Ứng dụng của máy quét mã vạch Godex trong môi trường y tế
Ở các bệnh viện và cơ sở y tế trên khắp thế giới, việc nhận dạng và lấy tất cả thông tin liên quan đến bệnh nhân giờ đây là một nhiệm vụ quan trọng