aidcvn.com
Tôi có thể lưu trữ gì trong mã QR?
Mã QR code rất linh hoạt, chúng có thể lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mỗi mã QR có một phần dành riêng để thông báo cho người đọc loại dữ liệu mà nó lưu giữ. Điều này cho phép các loại dữ liệu khác nhau được mã hóa và giải mã dễ dàng. Dưới...