aidcvn.com
Phông chữ MICR và OCR
Thông tin khái quát chung về phông chữ MICR và OCR. Aidcvn xin giới thiệu đến các bạn những điều sau