aidcvn.com
Mã vạch EAN / UPC thường sử dụng hiện nay - Aidcvn.com
Gia đình mã vạch EAN / UPC được sử dụng để đại diện cho GTIN về các mặt hàng thương mại nên chúng có thể được quét tại các điểm bán ..