aidcvn.com
Mã vạch là gì? Các vấn đề liên quan đến mã số mã vạch - Aidcvn
Mã vạch là gì? Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được.