xetaikia.com
Đăng ký bản quyền sáng chế
Để bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình thì việc đăng ký bản quyền sáng chế là một việc làm quan trọng. Bằng sáng chế là chứng nhận các đặc quyền dành cho nhà sáng chế hoặc chủ sở hữu sáng chế bởi một quốc gia trong một thời hạn nhất định. Theo Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ, các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế: • Phát minh, lý...