thamtutu.net
Bán anh em xa kỳ 1
Bắt đầu… Buổi sáng chủ nhật 6 giờ, Hoàng đến cửa hàng sớm hơn thường lệ. Vừa đến nơi, anh đã thấy có nhiều người tụ tập vây quanh cửa hàng của mình. Không biết chuyện gì xảy ra, Hoàng nhanh chóng b…