realshayari.com
Aflak Se Aata Hai Nalon Ka Jawab Akhir | Real Shayari
Aflak Se Aata Hai Nalon Ka Jawab Akhir