parsilandtv.com
تغییرات و افضایش فضا در سرور شماره سه
همراهان گرامی تغییرات در سرور شماره سه در بخش اینترنشنال به پایان رسید ،و این سرور هم اکنون در درسترس مشترکان قرار گرفت . آپدیتها بر روی این سرور طبق روال قبل انجام خو