chiemtinhtaichinh.com
Phân tích kỹ thuật thị trường tài chính - Chiemtinhtaichinh.com
Cuốn sách "Phân Tích kỹ thuật thị trường tài chính: Cẩm nang hướng dẫn toàn diện về các phương pháp giao dịch và các ứng dụng" do J.Murphy viết được xem là cuốn sách giáo khoa chuẩn mực cho những giới phân tích kỹ thuật. Nếu dùng mỹ từ "kinh điển" cũng chẳng có gì là quá. Chi phí trên không bao gồm chi phí vận chuyển