chiemtinhtaichinh.com
Bitcoin có thể trở lại mốc 7,000 - Chiemtinhtaichinh.com
Bitcoin đã hình thành xong 5 sóng từ cuối năm 2018 đén tháng 6.2019. Chúng tôi đánh nhãn đó là sóng (1). Hiện Bitcoin đang ở sóng hiệu chỉnh (2). Đáy sóng 4 tại 7,000 là mục tiêu giá cho Bitcoin và đòng thời đó là tỷ lệ Fibonacci 61.8% Xem hướng dẫn lý thuyết …