aionianbible.org
Holy Bible Aionian Edition® ~ Armenian---Armenian-Bible-Western ~ Matthew Chapter 26
Holy Bible Aionian Edition® ~ The world's first Holy Bible untranslation! ~ Armenian---Armenian-Bible-Western ~ Matthew Chapter 26