webhoctienganh.com
Tình huống: Trả phòng - Tiếng Anh du lịch
Hotel check-out M: Good morning, sir. May I help you? Xin chào, ông cần gì ạ? S: Yes. I’m checking out today. Can I settle my bill? Vâng. Hôm nay tôi sẽ làm thủ tục rời khách sạn. Bây giờ tôi có thể nhờ tính hóa đơn của tôi được không? M: Certainly, sir. May I have your name and room number, please? Tất nhiên rồi thưa ông. Xin ông cho tôi biết tên và số