webhoctienganh.com
Tình huống: Phàn nàn trong nhà hàng - Tiếng Anh du lịch
Complaints at Restaurant. Server= S. Peter = P S: Anything matter, sir? Có chuyện gì không thưa ngài P: Yes, it is my steak. Có, đó là món thịt bò của tôi. S: What’s wrong with it, sir? Thưa ông, sao vậy. P: It is too undercooked. Nó sống quá. P: I wanted mine well-done. But this one here is at most medium.Tôi muốn thịt chín kỹ. Nhưng mà thịt này chỉ vừa chín