webhoctienganh.com
Tình huống: Hỏi xin sự giúp đỡ trên chuyến bay - Tiếng Anh du lịch
Asking for help on board A: Air hostess, I’m feeling airsickness. Would you bring me some airsick pills? Cô tiếp viên ơi, tôi bị say. Cô có thể cho tôi vài viên thuốc chống say được không? B: Yes, of course, here you are. You sick bag is in the pocket in front of you. Vâng. Của ông đây. Có một túi nôn ở trong giỏ đằng trước của ông đấy ạ. A: Have you got some water? Cô có nước