webhoctienganh.com
Tình huống: Hỏi về tổng hóa đơn - Tiếng Anh du lịch
Leo=L Jack=J Mona = M L: Good morning. Ms Mona, Mr Jack. Chào cô Mona. Chào ông Jack. J: Good morning, Leo. Mona and I are checking out this morning. We’re going hiking. Chào anh Leo. Mona và tôi sẽ trả phòng vào sáng nay. Chúng tôi sẽ đi leo núi M: Yes. We’re going to the mountains. They are long way from here. Đúng vậy, chúng tôi sẽ lên miền núi. Từ đây tới