webhoctienganh.com
Tình huống: Hỏi người qua đường lối đi - Tiếng Anh du lịch
Asking bystanders for direction S: Excuse me. I’m looking for Trang Tien Plaza. Can you help me? Xin lỗi. Tôi đang tìm đường đến Tràng Tiền Plaza. Cô có thể chỉ giúp tôi được không? M: Yes, I can. Let me see … Yes. It’s off Dinh Tien Hoang street. Vâng, để xem … nó cắt ngang đường Đinh Tiên Hoàng. S: And where’s the Dinh Tien Hoang Street.? Thế đường Đinh Tiên Hoàng ở