webhoctienganh.com
Tình huống: Gửi bưu kiện- Tiếng Anh du lịch
A: Postal worker B: Guest A: Good afternoon. Can I help you? Xin chào, anh cần gì ạ? B: I wonder if I can send this book to China by parcel post. Không biết tôi có thể gửi cuốn sách này đi bằng cách gửi bưu kiện được không? A: Yes, of course. Do you want to register it? Dĩ nhiên là được. Anh có muốn gửi đảm bảo nó không? B: Oh, yes. Could you weigh it for me? Ồ có, cô có thể