webhoctienganh.com
Tình huống: Gọi thức ăn sáng - Tiếng Anh du lịch
Ordering Breakfast S: Hello, Room Service. This is room 226. I’d like to order breakfast for tomorrow. Xin chào, bộ phận phục vụ phòng. Đây là phòng 226. Tôi muốn đặt bữa điểm tâm cho ngày mai. M: Yes, sir. What would you like? Vâng. Ông cần gì ạ? S: We’d like to start with fruit juice, orange for me and grapefruit for my wife. Fresh juice, please. Not canned or frozen. Chúng tôi muốn khai vị bằng